Bà Cẩm Tú

CHỦ TỊCH HĐQT

Họ và tên: Vũ Cẩm Tú

Quốc tịch: Việt Nam

BAN GIÁM ĐỐC

Trương Vũ Đài Trang

GĐ điều hành

Vương Tuấn Nghĩa

GĐ kinh doanh

Nguyễn Quỳnh Trang

GĐ tài chính

BAN phó GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Tổng GĐ Điều Hành

Vương Văn Bộ

Pho Tổng GĐ Kinh Doanh